Legal Notice

Laatste update: 1 Juni 2015

Welkom op de Bronchostop website (de “Website”).

De Website wordt beheerd door Omega Pharma International NV (“Omega”, “wij” of “ons” genoemd).

Uw instemming & wijzigingen aan de Wettelijke Vermeldingen

Door het betreden en gebruiken van de Website erkent u dat u de Wettelijke Vermeldingen hebt gelezen en hiermee instemt. De Website, de inhoud en deze Wettelijke Vermeldingen kunnen van tijd tot tijd geactualiseerd of gewijzigd worden zonder een voorafgaande kennisgeving. Door het betreden en gebruiken van de Website na deze update of wijziging bent u gebonden aan dergelijke updates of wijzigingen. Het is dan ook belangrijk dat u regelmatig deze Wettelijke Vermeldingen opnieuw leest.

Beschikbaarheid van de Website

Deze Website is ontworpen rekening houdend met de wetten en reglementering van de Europese Unie en is uitsluitend bedoeld voor gebruik door inwoners van de Europese Unie. Toegang tot de Website kan illegaal zijn voor bepaalde personen of in bepaalde landen buiten de Europese Unie. Als u de Website van buiten de Europese Unie betreedt, gebeurt dit op eigen risico en verantwoordelijkheid.

Geen bron van medisch advies

Deze Website en de inhoud op deze Website worden in een algemene vorm en uitsluitend voor informatiedoelstellingen geleverd. De Website en de inhoud zijn niet bedoeld of aanbevolen als een vervangmiddel voor professioneel medisch advies. Niets in deze Website is bedoeld om te gebruiken voor een medische diagnose of behandeling. Vraag steeds het advies van uw arts of andere gezondheidsadviseur voor iedere medische aandoening of behandeling. Neem steeds het medische advies in acht en wacht niet om dit in te winnen omwille van iets wat u op deze Website hebt gelezen.

Informatie over product en diensten

De informatie verschaft op de Website kan van land tot land verschillen en niet alle producten en/of diensten zijn verkrijgbaar in ieder land. Een verwijzing naar een product of dienst houdt niet in dat dit product of deze dienst beschikbaar is in uw land. De producten en diensten waarnaar wordt verwezen in deze Website kunnen onderworpen zijn aan verschillende regelgevende eisen in functie van het land. Niets op deze Website dient te worden beschouwd als promotie of reclame voor een product of dienst die niet toegelaten is in het desbetreffende land.

Auteursrecht en gebruik van informatie

De Website en inhoud zijn eigendom van of worden gecontroleerd door Omega en zijn beschermd door het auteursrecht. U mag informatie van de Website, inclusief teksten, audio en video, raadplegen en downloaden enkel voor uw persoonlijk, niet commercieel gebruik. Het is verboden om de Website of de inhoud ervan te wijzigen of te reproduceren. U mag de Website of de inhoud niet verspreiden, wijzigen of doorgeven. Omega waarborgt niet dat uw gebruik van de informatie uit de Website geen inbreuk vormt op de rechten van derde partijen. Met uitzondering van de beperkte toelating, zoals vermeld in deze paragraaf, wordt geen andere licentie of recht toegestaan op de Website of een deel van de inhoud.

Merken

The trademarks, service marks, trade names and trade dress in this Website are protected by national and international legalization. No use of any of these may be made without the prior, written authorization of the Trademark Owner. No license to or right in any such trademarks, service marks, trade names and trade dress is granted to or conferred upon you without the express written permission of the Trademark Owner.

Disclaimer van aansprakelijkheid

Omega levert aanzienlijke inspanningen om de Website en de inhoud ervan accuraat en actueel te houden. We zijn echter niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de accuraatheid en volledigheid van de Website en de inhoud.

DE WEBSITE EN DE INHOUD ERVAN WORDEN AANGEBODEN ‘ZOALS ZE ZIJN’. OMEGA WAARBORGT GEENSZINS DE VOLLEDIGHEID, ACCURAATHEID, TOEGANKELIJKHEID EN GEPASTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL VAN DE WEBSITE EN DE INHOUD ERVAN. OMEGA WAARBORGT NIET DAT DE WEBSITE EN DE INHOUD VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN, WORMEN OF ANDERE CODES DIE VERVUILENDE OF VERNIELENDE EIGENSCHAPPEN KUNNEN HEBBEN. NOCH OMEGA, NOCH IEDERE ANDERE ONDERNEMING VAN DE OMEGA PHARMA GROEP OF EEN DERDE PARTIJ BETROKKEN BIJ DE CREATIE OF HOSTING VAN DEZE WEBSITE OF DE INHOUD ERVAN ZIJN AANSPRAKELIJK VOOR RECHTSTREEKSE, INCIDENTELE, ONRECHTSTREEKSE OF ZWARE SCHADE DIE VOORVLOEIT UIT DE TOEGANG TOT, HET GEBRUIK VAN OF DE ONMOGELIJKHEID VAN GEBRUIK, VERTROUWEN OP OF IEDERE FOUT OF WEGLATING IN DE WEBSITE EN/OF DE INHOUD ERVAN. Aangezien bepaalde rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van bepaalde waarborgen of aansprakelijkheden niet toelaten, kunnen deze uitsluitingen of beperkingen desgevallend niet op u van toepassing zijn.

Toepasbaar recht & bevoegde rechtbank

Ieder geschil met betrekking tot deze Website en de inhoud ervan wordt beslecht door middel van het Belgisch recht. Door het gebruik van deze Website stemt u in met de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

Links naar andere websites

Deze Website kan verwijzingen of links bevatten naar andere websites die niet gecontroleerd worden door Omega en waarop deze Wettelijke Vermeldingen niet van toepassing zijn. Deze referenties en/of links worden enkel voor uw gemak geleverd en Omega is niet aansprakelijk voor schade of letsels die voortvloeien uit het gebruik van deze andere websites of de referenties of links naar deze websites. U blijft de enige verantwoordelijke voor het bezoek aan dergelijke andere websites.

Links naar de Website

De framing, deep linking, mirroring of retransmissie van de Website of de inhoud ervan, of een gedeeltelijk of volledig gebruik van de Website of de inhoud ervan in een derde website zijn verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Omega. Als u een link wenst te maken naar onze Website, kunt contact met ons opnemen op het onderstaande adres.

Privacybeleid

Uw gebruik van deze Website is ook onderworpen aan ons Privacybeleid.

Contacteer ons

U kunt uiteraard altijd contact met ons opnemen als u een vraag hebt over deze Wettelijke Vermeldingen.

Omega Pharma International NV
Venecoweg 26
BE-9810 Nazareth